Working Spaces

Working Spaces Working spaces project in Israel Work Team Elena Veselova Year 2023 Architect T + R...

Villa in Neve Tzedek

Villa in Neve Tzedek Work Team Evgeni Nefedov, Olga Zhertakova Year 2023 Architect Anat...