Zlatopolsky 23

Residential Project in Tel Aviv Client Asaf Lupo Work Team Olga Zhertakova Year 2022 Architect Pitsou Kedem...