Villa in Neve Tzedek

Work Team

Evgeni Nefedov, Olga Zhertakova

Year

2023

Architect

Anat Gay