Galilee Resort

Client

Canada Israel hotels

Work Team

Olga Zhertakova, Alex Polak,
Elena Veselova

Year

2023

Architect

Pitsou Kedem Architects