Residential Building

Located in Tel Aviv

Work Team

Evgeny Nefedov ,Uri Kita, Alex Polak

Year

2017

Architect

Pitsou Kedem Architects