Residential Home in Israel

Client

Pitsou Kedem Architects

Work Team

Olga Zhertakova, Alex Polak,
Elena Veselova, Evgeny Nefedov

Year

2022

Architect

Pitsou Kedem Architects