N House

Residential Project in Israel

Work Team

Alex Polak, Elena Veselova,

Olga Zhertakova

Year

2022

Architect

Pitsou Kedem Architects