Villa in Greece

Architects

Anat Gay

Work Team

Olga Zhertakova, Alex Polak,

Year

2022

Architect

Pitsou Kedem Architects