Eli Cohen 12-14 Herzliya

Client

Canada Israel hotels
and 

Work Team

Olga Zhertakova, Alex Polak,
Elena Veselova

Year

2023

Architect

Pitsou Kedem Architects