MG|68 HOUSE

Campus in the Negev

Work Team

Olga Zhertakova

Year

2023

Architect

Plesner Architects